Deze website is gestart op zaterdag 7 Maart 2015. 
Laaste update: Maandag, 2 Oktober 2016
Als u een reasonist bent, wordt u van harte uitgenodigd uw copy voor deze website te zenden aan: reasonist@GodReason.com
Visit also: 'kreatikon 2021' comments on my website https://www.kreatikon.nl/
 

GodReason.com

        You got reason

   You got the power of the mind to think, understand, and form opinions and judgements logically.
   Jij, God, Reason

      Je hebt rede

         Je hebt de kracht van de geest om te denken,
                   begrip hebben,
                      en logisch meningen te vormen en te oordelen.

 
De oorsprong van God

Gelovigen zeggen dat het onmogelijk is dat planten, bomen, struiken, alle dieren en vooral de mens, vanwege de geweldige complexiteit 'vanzelf' door evolutie ontstaan kunnen zijn.
Het kan volgens gelovigen niet anders zijn geweest dan dat er een hoger wezen (God dus) moet zijn geweest die al het leven heeft gecreëerd.
Het hoger wezen zelf moet dan over geweldige magische krachten beschikken en een onmeetbare complexiteit,dus veel complexer dan die van de mens, hebben.

Denk alstublieft een paar minuten na over de vraag hoe zulk een geweldig complex hoger wezen zou kunnen zijn ontstaan.

Als het 'vanzelf' ontstaan van de mens door een evolutieproces ZEER ONWAARSCHIJNLIJK zou moeten worden geacht, dan zou het ontstaan van een leven scheppend hoger wezen ONMOGELIJK moeten zijn.

Kort samengevat: 'Als God de de schepper van hemel en aarde is, wie heeft God dan gecreëerd?

Rede

Het geestelijke vermogen van de mens, dat zich niet alleen richt op oorzakelijke, discursieve kennis, maar op de diepere samenhang van de dingen en de gebeurtenissen. De rede is van hoger orde dan het verstand. De rede richt zich niet direct op de objecten uit de zintuiglijke wereld maar op het verstand (het denken) om er systematiek en eenheid in aan te brengen. Ze schept geheel zelfstandig begrippen en ideeën. Ze is het vermogen om volgens principes te oordelen (theoretische rede) en te handelen (praktische rede). De drie vragen waardoor de rede zich laat inspireren zijn: 1. Wat kan ik weten? 2. Wat moet ik doen? 3. Wat mag ik hopen?


DE WEBSITE ZAL BINNENKORT CORRECT WORDEN VERTAALD

In the 21-th century, we are living in, the progresses of science are accelerating. We have deep knowledge of how things in nature functions.
We are able to land space vehicles on comets by use of computers and radio-waves travelling millions of kilometers.

Today we are living a complete other world as during those centuries when the first words of the first versions of the old testament were written.

In de 21-de eeuw, leven we in, de vooruitgang van de wetenschap zijn
versnellen. We hebben diepgaande kennis van hoe de dingen in de natuur functies.
Wij zijn in staat om ruimtevaartuigen te landen op kometen door het gebruik van computers en
radio-golven reizen miljoenen kilometers.

Vandaag zijn we leven een compleet andere wereld als in die eeuwen
toen de eerste woorden van de eerste versies van het oude testament
werden geschreven.


 
This insight is bringing us the very important question:

Is there any reason to assume that any god exists?

Dit inzicht brengt ons de zeer belangrijke vraag:

Is er een reden om aan te nemen dat een god bestaat?

 

From the thousands of gods in history only a few hundred (even more?) are left today.

Van de duizenden goden in de geschiedenis slechts een paar honderd (nog?) Zijn vandaag vertrokken.

Most humans of todays world population believe in one and the same god.
The god of Abraham (JHWH).
He is the same god of as well the Jews (Adonai), the Christians (God) as the Muslims (Allah).
De meeste mensen van de wereld van vandaag bevolking geloven in één en dezelfde god.
De god van Abraham (JHWH).
Hij is dezelfde god van zowel de Joden (Adonai), de christenen (God) als de moslims (Allah).

When this is really true the next questions are arising immediately:
Als dit echt waar is de volgende vragen worden direct voortvloeien:

Why do people think that their god is the only one to be worshipped?
Why are some of these people even willing to kill a fellow human being, just because of the fact that he/she called god JHWH with an other name?
Waarom mensen denken dat hun god de enige is om aanbeden te worden?
Waarom zijn sommige van deze mensen zelfs bereid om een ​​medemens te doden, alleen vanwege het feit dat hij / zij noemde god JHWH met een andere naam?

The aim of this website is to help you, whatever religion have, to think with reason about the world where you are living in.
The most important aim is to try to bring people together and creating a ever more peaceful world for you, your children and your children's children and all human beings (and also animals of course) on this planet.
Het doel van deze website is om u te helpen, ongeacht religie, om na te denken met de rede over de wereld waar u woonachtig bent in.
Het belangrijkste doel is om te proberen om mensen samen te brengen en het creëren van een steeds meer vreedzame wereld voor u, uw kinderen en de kinderen van uw kinderen en alle mensen (en ook dieren natuurlijk) op deze planeet.

Let's start with some questions to stimulate your sense of reason.
Laten we beginnen met een aantal vragen om uw gevoel voor reden stimuleren.

Hopefully (after you have read the questions - more will come- and having tried to answer them as honest as you can)
this website will help you to get a more clear view on your life and also to help you to make decisions on how you want to live in the future.
Hopelijk (nadat u de vragen hebt gelezen - meer zal come en hebben geprobeerd om ze te beantwoorden zo eerlijk als je kan)
deze website zal u helpen om een ​​duidelijker zicht te krijgen op je leven en ook om u te helpen om beslissingen te nemen over hoe u wilt dat in de toekomst te leven.


The final aim is that you can say to yourself: "I Got Reason. I can use it to make the world a better place for mankind to live in."
Het uiteindelijke doel is dat je kunt zeggen tegen jezelf: ". I Got reden die ik kan gebruiken om de wereld een betere plek voor de mensheid om in te wonen."

 
 

Een mens. Bij de geboorte een totaal hulpeloos wezen. Zonder enige ervaring of kennis. Verstaat de woorden van de mensen om hem of haar heen niet en heeft geen enkel besef van de omgeving en de gebruiken en de wereldvisie van deze mensen. De hersenen van dit kind zijn nog compleet maagdelijk. Voor deze net geboren baby zou het niet uitmaken waar ook ter wereld hij zou opgroeien. Een kind dat bijvoorbeeld zojuist in Mekka geboren is zou ook naar pleegouders  in Tel Aviv of naar Rome overgebracht kunnen worden. De consequentie zou kunnen zijn dat het kind in plaats van een islamitische opvoeding een joodse of katholieke opvoeding zou krijgen. De omgeving bepaalt dus in hoge mate de ontwikkeling van het kind. Het belangrijkste streven van de opvoeding is dat het als kind en later als volwassen mens gelukkig is in zijn omgeving. De opgroeiende mens ontwikkelt al vroeg in zijn leven een ik-gevoel. Vaak zal een persoon zich op een wat hogere leeftijd kunnen gaan afvragen hoe deze ik-beleving ontstaan is. Hij / zij kan zich gaan afvragen waarom 'ik' me in mijn lichaam bevind. Hij vraagt zich af of deze ik-beleving eenmalig is of dat hij al eens een ander leven in een ander lichaam gehad zou kunnen hebben. Verder vraagt hij zich af of het eeuwige leven bestaat. Leef je op een of andere manier door na je overlijden?  Men zou zich kunnen afvragen in hoeverre een mens verschilt van andere wezens op deze aarde. Omdat mensenbaby's net als baby's van apen, honden, paarden, katten en alle  andere zoogdieren door hun moeder met melk uit de borsten kunnen worden gevoed, is het logisch aan te nemen dat de mens slechts weinig anders is dan de genoemde dieren. Veel mensen hebben een hond of kat als huisdier en weten uit ervaring dat hun geliefde huisdier ook iets als een persoonlijkheid heeft. Toch weten we of vinden het logisch dat deze dieren na hun dood niet in een ander lichaam zullen terugkeren of in hemel of hel zullen komen. Mensen die er langer intensief over nadenken kunnen tot de conclusie komen dat de mens gewoon een diersoort is. Verder zou daaruit geconcludeerd kunnen worden dat het lichaam dat je nu hebt bepaalt dat je leeft en je daardoor een ik-gevoel hebt kunnen ontwikkelen. Als laatste redenering kun je dan kunnen concluderen dat met jouw sterven ook het 'ik' definitief zal verdwijnen. Het lijkt na verder redenen logisch dat dit leven jouw enige zal zijn. Dus . . . geniet van het leven en probeer een steentje bij te dragen aan een blijere mensheid.

Here are the questions:
Hier zijn de vragen:

Why do you think that your God is the only real god?
Is uw God is de enige echte god?

- Try to imagine that you were born in an other part of the world.
Would you worship the same God?

- Probeer voor te stellen dat je geboren bent in een ander deel van de wereld. Zou u dezelfde God aanbidden?

 
Do you believe that the God of Islam (Allah),
the God of the Christians 
and the God of the Jews (Adonai) are different Gods?
You maybe believe that at least two of these gods are fake.
Bent u van mening dat Allah de God van de islam, de God van de christenen en Adonai de God van de Joden zijn verschillende goden? U gelooft misschien dat tenminste twee van deze goden niet echt zijn.

- Please have a look at the fact that the holy books of Islam, Christianity and Jewish faith refer to the same prophets.
 
Could it be that Allah, God and Adonai are all the same?
- Neem een ​​kijkje op het feit dat de heilige boeken van de islam, het christendom en het joodse geloof verwijzen naar dezelfde profeten.
Zou het kunnen dat Allah, God en Adonai zijn allemaal slechts één?

 

What is the reason that you believe in your god?

-
As a very young child you probably trusted your parents unconditionally.
They tried to answer all your curiosity and told how you should behave to become an accepted person. After some years you learned so much that you were able to think and reason about things you hear and see. You then can reason about the question if something if false or true.

Did your father and mother told you about god when you were a kid?

 
You certainly know that there were hundreds to maybe thousands of Gods in history. What do you think what the origin of all these Gods could be?
Je weet zeker dat er honderden tot misschien wel duizenden Goden in de geschiedenis. Wat denk je wat de oorsprong van al deze goden zou kunnen zijn?

- Think of people who lived two- to four-thousand years ago. Those humans had no knowledge of physics, biology and so on.
How do you think they explained phenomenons like lightning, storm, flooding of land, fires, erupting volcano's etc.
- Denk aan mensen die twee tot vier duizend jaar geleden leefde. Deze mensen hebben geen kennis van natuurkunde, biologie enzovoort.
Hoe denk je dat ze verklaarde fenomenen als de bliksem, storm, overstroming van het land, branden, uitbarstende vulkaan's etc.

 
According the holy books our Earth, the Sun, the Moon and all the Stars are created by God some 6 to 7 Thousand years ago.
You possibly heared about the very large distances between the billions of stars in the billions of galaxies. The distances between  galaxies are even a million times more. In a cloudless night and away from city lights we can see stars which light travelled for millions of years before it hits the light sensitive cells on the retina of your observing eye.
Volgens de heilige boeken onze Aarde, de Zon, de Maan en de Sterren worden door God geschapen sommige 6-7 Duizend jaar geleden.
U eventueel gehoord over de zeer grote afstanden tussen de miljarden sterren in de miljarden sterrenstelsels. De afstanden tussen sterrenstelsels zijn zelfs een miljoen keer meer. In een wolkenloze nacht en weg van de stadslichten kunnen we sterren die licht reisde al miljoenen jaren te zien voordat het raakt de lichtgevoelige cellen in het netvlies van uw observeren oog.


-Try to think about what you would see when those stars were created as claimed by the holy books some 7000 years ago.
Would you see those far distance stars?
Probeer te denken over wat je zou zien als die sterren zijn gemaakt zoals beweerd wordt door de heilige boeken wat 7000 jaar geleden.
Zou je die verre afstand sterren?

 

During the last 2000 years the number of gods has been reduced dramatically. People do not longer have separate gods to help in case of thunderstorms, floodings by the sea or heavy rains, to help to have a good harvest, to help in wars, etc.
In our time there are the three large religions with the gods Allah, God and Adonai (or are those three gods after all the same god of the prophet Abraham?)
Gedurende de laatste 2000 jaar is het aantal goden is drastisch verminderd. Mensen hebben niet langer een aparte goden om te helpen in geval van onweer, overstromingen door de zee of zware regenval, te helpen om een ​​goede oogst te hebben, om te helpen bij oorlogen, enz.
In onze tijd zijn er de drie grote godsdiensten met de goden Allah, God en Adonai (of zijn die drie goden immers dezelfde god van de profeet Abraham?)

-Imagine the idea that you abandoned all those gods with only your God left. How can you ever know that this god of the community,which you are born in, worship the only real god?
Stel je het idee dat je al die goden verlaten met alleen uw God verlaten. Hoe kun je ooit weten dat deze god van de gemeenschap, waarin je geboren bent in, aanbidden de enige echte god?

 

If you are a christian you will probably worship Jesus and God.  Your church is teaching that if you accept Jesus as your saviour, then the original sin will be taken away and your personal commited sins will be forgiven. Then, when you are lucky you will earn eternal live in heaven. If you do not accept Jesus you will have to suffer forever in hell.
Als je een christen bent zal je waarschijnlijk Jezus en God te aanbidden. Uw kerk leert dat als je Jezus als je redder, dan is de erfzonde zal worden weggenomen en uw persoonlijke gepleegde zonden zullen worden vergeven. Dan, als je geluk hebt zul je het eeuwige leven te verdienen in de hemel. Als je het niet accepteren Jezus je zal moeten altijd lijden in de hel.

- Please think about why the churches are teaching this (think of accepting Jesus as a medicine to treat the illness of the original sin given to you by your god).
- Gelieve na te denken over de reden waarom de kerken onderwijzen dit (denk aan Jezus als een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van de erfzonde die u van uw god).

 
Imagine that you reach an age of 65 years and you unfortunately got the Alzheimer disease.  First you are not able to recognise your friends, than your children and at last you do not know anything about the god you worshipped whole your life. Some years later your day of dieing comes.
Stel je voor dat je een leeftijd bereiken van 65 jaar en je helaas kreeg de ziekte van Alzheimer. Eerst moet je niet in staat bent om je vrienden te herkennen, dan uw kinderen en eindelijk je niet weet niets over de god u aanbeden heel je leven. Enkele jaren later de dag van je sterven komt.
 
- Would you be afraid in this moment (because you don’t think about heaven or hell)?
- Zou je bang op dit moment (omdat je niet na te denken over de hemel of de hel)?
 
You certainly heard about the by Charles Darwin formulated 'scientific theory of evolution by natural selection', developed in the mid 19th century. He found out that each animal on earth is what it is, because of the fact that it has parents which both survived the harsh environment they were living in. This child animal will have slight other properties as his/her parents have. When those new properties are giving the child animal better chances to survive, it will be very likely that this animal will mate with another animal to reproduce. A new born animal that has got slightly worse properties has less chance to live long and reproduce. The oldest found bones of human remainings are 2,8 million years old (pre-human standing species are even more than 3,5 million years old). When we assume that in average every twenty year children are grown to adults and are getting children themselves, then there have been 2.800.000 / 20 = 140.000 human generations before we were born! So since that time the human race has been improved about 140.000 times. From generation to generation the intelligence level (and the mass of the human brain) increased. Only since the last 50 to 100 years most of the children in the western world are educated in general. The well-being of the people increased extraordinary through science and industrialisation.
Je hoorde zeker over de door Charles Darwin formuleerde 'wetenschappelijke theorie van evolutie door natuurlijke selectie', ontwikkeld in het midden van de 19e eeuw. Hij ontdekte dat elk dier op aarde is wat het is, vanwege het feit dat het de ouders die beiden overleefden de barre omstandigheden waarin zij leefden. Dit kind dier zal iets andere eigenschappen als zijn / haar ouders te hebben. Wanneer die nieuwe eigenschappen geven het kind dier een betere kans om te overleven, zal het zeer waarschijnlijk dat dit dier zal paren met een ander dier te reproduceren. Een pasgeboren dier dat iets slechter eigenschappen heeft minder kans om te leven lang en te reproduceren. De oudste gevonden botten van de menselijke resten zijn 2,8 miljoen jaar oud (pre-menselijke staande soorten zijn zelfs meer dan 3,5 miljoen jaar oud). Als we aannemen dat in gemiddeld elke twintig jaar kinderen volwassen zijn voor volwassenen en zijn het krijgen van kinderen zelf, dan zijn er 2.800.000 / 20 = 140.000 menselijke generaties lang voordat we werden geboren! Dus sinds die tijd het menselijk ras is ongeveer 140.000 keer verbeterd. Van generatie op generatie de intelligentie niveau (en de massa van de menselijke hersenen) verhoogd. Pas sinds de laatste 50 tot 100 jaar het grootste deel van de kinderen in de westerse wereld zijn opgeleid in het algemeen. Het welzijn van de mensen toegenomen buitengewone door middel van wetenschap en industrialisatie.

- What is to your opinion the most probable age of the universe? The by scientists measured value of about 14 billion years or the about 7000 years derived by the told stories in the available holy books?
- Wat is naar uw mening de meest waarschijnlijke leeftijd van het heelal? De door wetenschappers gemeten waarde van ongeveer 14 miljard jaar of de ongeveer 7000 jaar afgeleid door de vertelde verhalen in de beschikbare heilige boeken?
 
It is since many years normal that new developed medicines are tested on animals like mice, rats, pigs and for instance dogs.
This is done to reduce the risk of getting unwanted side-effects when used on people.
Het is al vele jaren normaal ontwikkelde nieuwe geneesmiddelen worden getest op dieren zoals muizen, ratten, varkens en bijvoorbeeld honden.
Dit wordt gedaan om het risico op ongewenste neveneffecten bij gebruik op reduceren.


- Isn't it strange that medicines for human beings are tested on animals?
Please think about the difference between animals and humans. ( . . . are people also 'just' animals after all? . . . )
- Is het vreemd dat de geneesmiddelen voor de mens zijn getest op dieren?
Gelieve na te denken over het verschil tussen dieren en mensen. (... Zijn mensen ook 'gewoon' dieren na al?...)

 
66 million years ago the dinosaurs were extinct by the impact of an astroid near Mexico. So there is a time gap of about 62 to 63 millions years between the last dinosaurs and the first human beings.
66 miljoen jaar geleden de dinosaurussen waren uitgestorven door de inslag van een komeet in de buurt van Mexico. Dus er is een tijdsverschil van ongeveer 62-63 miljoen jaar tussen de laatste dinosaurussen en de eerste mensen.

- The holy books (Qur'an, Torah and Bible) are all reporting that on Noah's ark were also dinosaurs.
Just think about it for a moment.
- De heilige boeken (Koran, Thora en de Bijbel) zijn allemaal melden dat op de ark van Noach waren ook dinosaurussen.
Denk maar aan het.

 
The holy books are reporting that god created the whole universe including the sun, the moon, earth, the animals and at last the human couple Adam and Eve. And that in only six days!
De heilige boeken zijn rapportage dat God het hele universum geschapen waaronder de zon, de maan, de aarde, de dieren en eindelijk de mensenpaar Adam en Eva. En dat in slechts zes dagen!
 
- How could god manage it to create the stars? It takes 4 years travelling with the speed of light to reach the nearest star (Alpha Centauri). The others takes more than 1000 years up to more than a billion years (with the speed of light) to start the construction of the planets around all those stars.
- Hoe kon God te beheren om de sterren te creëren? Het duurt 4 jaar reizen met de snelheid van het licht naar de dichtstbijzijnde ster (Alpha Centauri) te bereiken. De anderen duurt meer dan 1000 jaar tot meer dan een miljard jaar (met de snelheid van het licht) om de bouw van de planeten beginnen rond al die sterren.
 
When you believe in god, at least one person must have told you about him. You were probably informed about him by many people in school, church and from friend and family. They told you to have faith in your god. You were also expected not to ask questions. You should unconditionally believe.
Als je gelooft in god, moet ten minste één persoon die je hebt over hem verteld. Je was waarschijnlijk op de hoogte over hem door veel mensen op school, kerk en van vriend en familie. Ze zei dat je geloof in je god hebben. Je werd ook verwacht vragen te stellen. Je moet onvoorwaardelijk geloven.

- Did those people also tell you that there are people you will meet during your life who wants to try to stop you believing in god? And that you in that case should not listen to those people and stay with your faith?
Do you think that this instruction not to listen and thinking about arguments against faith is reasonable?
- Hebben die mensen die je ook vertellen dat er mensen die je ontmoet tijdens je leven die wil proberen te stoppen in God te geloven? En dat u in dat geval moet niet luisteren naar die mensen en blijven met je geloof?
Denkt u dat deze instructie niet te luisteren en na te denken over argumenten tegen het geloof is redelijk?

 
Are you religious because of free will?
Are you living in a country were it is easy to change to another religion?
There are some countries like the Netherlands where it relatively easy to leave any church just writing one or two letters to end your registration.
Ben je gelovig vanwege de vrije wil? Woont u in een land waren is het gemakkelijk om naar een andere religie?
Er zijn een aantal landen zoals Nederland, waar het relatief eenvoudig om een ​​kerk alleen het schrijven van één of twee letters om uw registratie te beëindigen vertrekken.


- Please think about the many countries in the world where you even could be sentenced to death when you openly testify that you don't ( anymore ) believe in the exisistance of God, Adonai, Allah or any divine ruler of the earth and the universe.
Do you agree or do you think that it is reasonable that your religious leaders are allowed to punish you for this reason?
- Gelieve na te denken over de vele landen in de wereld waar je zelfs zou kunnen worden veroordeeld tot de doodstraf als je openlijk getuigen dat je niet (meer) geloven in de exisistance van God, Adonai, Allah of een goddelijke heerser van de aarde en het universum .
Bent u het eens of denk je dat het redelijk is dat je religieuze leiders zijn toegestaan ​​om je te straffen voor deze reden?

 
You know about the thousands of gods which were worshipped by people since centuries.
Of course you don't believe in the existance of 99,95% those gods.
Je weet over de duizenden goden die werden aanbeden door mensen sinds eeuwen.
Natuurlijk moet je niet gelooft in het bestaan ​​van 99,95% die goden. Dus, zou je logisch na te denken dat je voor 99,95% (een schatting) atheïst.


- Assume that you instead of not believing in 2500 gods use reason and decide not to believe in 2501 gods.
This little step could transform you from a worshipping person into an atheist.
Would it not be great to be sure that you don't have to be afraid of going to hell (or heaven).
Just die when your time has come and than be away forever (like animals do).
- Stel dat u in plaats van het niet geloven in 2500 goden verstand te gebruiken en te beslissen om niet te geloven in 2501 goden.
Deze kleine stap kan je transformeren van een aanbiddende persoon in een atheïst. Zou het niet geweldig om zeker te zijn dat je niet bang te zijn voor het gaan naar de hel (of hemel) te zijn. Gewoon sterven wanneer je tijd is gekomen en dan voor altijd weg te zijn (zoals dieren doen).

 
What god(s) can do is really unbelievable.

You were probably told more than once that god observes you all the time.
It is claimed that god can even hear what you are thinking.
You could even be punished very badly when you even think for instance of adultry.
When you are praying, it really feels that god is hearing you.

By praying you ask god to help you in difficult times, to help sick people to become healthy again, or just because you have wishes that you would like to come true.
Wat god(en) kan/kunnen doe, is echt ongelooflijk. Je was waarschijnlijk meer dan eens dat god observeert u de hele tijd verteld. Er wordt beweerd dat god ook kunnen lezen wat je denkt. Je zou zelfs zeer slecht worden gestraft wanneer je zelfs denken bijvoorbeeld van overspel. Als je bidt, het voelt echt dat God u kan horen. Door te bidden vraag je God om je te helpen in moeilijke tijden, of gewoon omdat je wensen dat je zou willen uitkomen.

- Imagine that you are a father/mother of three children. All three are coming to you and all are asking you different things simultaniously. You probably will not manage it to follow more than one child at the same time.
Then imagine you are in a big stadium in a city in your neighbourhood. 25.000 people in that stadium think that you are some kind of super-human who is able to fulfill any wish they have. They are told to pray loud and you will answer their prayers.
Please think of the claims that religious leaders/organisations/priests assign to god. They claim all the things you are told so often during your life until now.
Can you reasonably agree that god can communicate simultaniously with millions of faithfull people all over the globe; and also simultaniously checking the behaviour of billions of people so that he can judge them in the end?
You also know about the vast dimensions of the universe where your god has to rule in the same manner as on earth.

Does any god wants to manage the supervision of the human(like) behaviour of billions as is claimed by the holy books and the religious leaders now and in the past?

Could it be that your brain gives you the impression that, while you are praying, you are in contact with god, but that after all you are just talking with yourself?
- Stel je voor dat je een vader / moeder van drie kinderen. Alle drie komen naar u en ze zijn allemaal gelijktijdig vragen u verschillende dingen. Zal je waarschijnlijk niet lukken om meer dan één kind te volgen op hetzelfde moment.
Dan stel je in een groot stadion in een stad in uw buurt. 25.000 mensen in dat stadion denken dat je een soort van super-mens die in staat is om elke wens ze hebben te vervullen. Ze krijgen te horen luid te bidden en je zal hun gebeden verhoren.
Gelieve te denken van de vorderingen die religieuze leiders / organisaties / priesters toe te wijzen aan god. Ze beweren dat alle dingen die je zo vaak verteld tijdens je leven tot nu toe.
Kun je redelijk mee eens dat god gelijktijdig kunnen communiceren met miljoenen trouwe mensen over de hele wereld; en ook gelijktijdig controleren van het gedrag van miljarden mensen, zodat hij ze op het einde kunnen beoordelen?
U weet ook over de enorme afmetingen van het universum waar je god moet regeren op dezelfde manier als op aarde.

Doet elke god wil het toezicht van de mens (achtige) gedrag van miljarden beheren zoals wordt beweerd door de heilige boeken en de religieuze leiders, nu en in het verleden?
Kan het zijn dat je hersenen geeft u de indruk dat, terwijl je bidt, je bent in contact met God, maar dat na alles wat je bent gewoon te praten met jezelf?

 
Unless you are a religious extremist you do not live according the laws of your holy book.
In that case you are a moderate religious person.

The holy books are filled with instructions that could not be accepted by the majority of todays (faithful) population.

Moderate believers are very selective in what to do or not to do from what the holy book dictates.
You as a moderate (if you are) would certainly not think of killing other human beings because they belong to another stream of religion.

Extremists however, which have the same religion as you, believe every written word in their/your holy book.
Tenzij je een religieuze extremist je niet leven volgens de wetten van uw heilige boek.
In dat geval bent u een gematigd religieus persoon. De heilige boeken zijn gevuld met instructies die niet door de meerderheid van de hedendaagse bevolking kon worden aanvaard. Gematigden zijn zeer selectief in wat te doen of niet te doen van wat het heilige boek dicteert.
Je als een gematigde (als je bent) zou zeker niet denken van het doden van andere mensen omdat ze behoren tot een andere stroom van religie.
Extremisten, die dezelfde religie als je hebt, geloven dat elk geschreven woord in hun / uw heilige boek.


- Would you want to stay a member of an organisation where you as a silent moderate religious person tolerate that fellow members are planning to do extremely bad things to other human beings?

Are you happy with a 'holy' book that gives rise to hate other fellow people?
- Zou je lid willen worden van een organisatie blijven waar je als een stille gematigd religieus persoon tolereren dat collega's zijn van plan om zeer slechte dingen doen om andere mensen?
Ben je blij met een 'heilig' boek dat aanleiding geeft tot andere collega-mensen haten?

 
Religious movements give rise to 'we-they' attitude of their believers.

'We' are told that 'They' don't believe in the only real god, or 'They' don't worship god as they should.

'They' will never earn heaven as 'We' probably will.

All people (and also all animals) on earth are the result of the same processes that made life as it is now.

Humans wish to live in peace and to be able to raise their children in a peacefull world.
Religieuze bewegingen aanleiding geven tot 'wij-zij' houding van hun gelovigen. 'We krijgen te horen dat' ze 'niet geloven in de enige echte god, of' zij 'niet aanbidden god zoals ze zouden moeten. 'Ze' zullen nooit de hemel verdienen als 'wij' zal waarschijnlijk.
Alle mensen (en ook alle dieren) op aarde zijn het resultaat van dezelfde processen die het leven gemaakt zoals het nu is.
Mensen willen leven in vrede en in staat zijn om hun kinderen in een rustige wereld te verhogen.

 
- Could you agree with the reasoning that generally spoken religions are separating people?
- Kunt u het eens met de redenering dat het algemeen gesproken religies scheiden mensen?
 
You probably know that god JHWH lead a small group of people (Shasu nomads) to the land of Israel.
It took a very long time with harsh situations and wars.
The Shasu chose JHWH as their god. The told everybody they met about their god.
U weet waarschijnlijk dat god JHWH leiding geven aan een kleine groep mensen (Shasu nomaden) naar het land Israël. Het duurde een zeer lange tijd met agressieve situaties en oorlogen. De Shasu koos JHWH als hun god. De vertelde iedereen dat ze ontmoette over hun god.

- Don't you wonder why god JHWH (the god of the major religions) started his 'career' so humbly?

Would you not expect that JHWH (with all his claimed powers) should have acted more prominent?
- Heb je niet afvragen waarom God JHWH (de god van de grote religies) begon zijn 'carrière' zo nederig?
Zou je niet verwachten dat JHWH meer prominente had moeten handelen?

 
When you are a religious believer, than you will probably not believe that the animals and humans evaluated from tiny sea creatures in billions of years to the species those are today.

In that case you believe that god created all some 7000 years ago. You probably are told and being convinced that nature is so wonderfull that it could not have been developed by itself.

So there MUST be a divine creator which designed nature and the whole universe as it is how we observe it today.
Wanneer u een gelovige, dan zal je waarschijnlijk niet geloven dat de dieren en mensen geëvalueerd vanuit kleine zeedieren in miljarden jaren tot de soort die vandaag zijn. In dat geval kun je geloven dat God alles geschapen wat 7000 jaar geleden. Je hebt waarschijnlijk worden verteld en ervan overtuigd dat de natuur is zo prachtig dat het niet had kunnen worden ontwikkeld door zelf.
Dus is er een goddelijke schepper die de natuur en het hele universum ontworpen zoals het is hoe wij waarnemen moment moet zijn.


- Please take some time to think how the god you worship could come into existance?
Assume that it really happened that god came by some magic phenomenon in space (and time before the existance off the universe) to existance.

From the holy books we know that his body must be somehow equal to the humans who would be created some 14 billion years later (if you believe in some cosmic happening that started the universe).
 
The big question however is how god became all his divine powers which he used according to the holy books?

Who were his creators? Had he a father and mother; or was the something else to start the existance of god?

Why did he wait billions of years before he created the earth, the moon, the stars the animals and finally just two people according to the claims of the holy book?
- Neem de tijd om na te denken hoe de god je aanbidt in bestaan ​​zou kunnen komen? Neem aan dat het echt gebeurd is dat god kwam door enkele magische fenomeen in de ruimte (en tijd voordat het bestaan ​​uit het universum) te bestaan. Uit de heilige boeken weten we dat zijn lichaam een ​​of andere manier gelijk aan de mensen die ongeveer 14 miljard jaar later zou ontstaan ​​moet zijn (als je gelooft in een aantal kosmische gebeurtenis dat het universum begon).
De grote vraag is echter hoe God werd al zijn goddelijke krachten die hij gebruikt volgens de heilige boeken? Wie waren zijn scheppers? Had hij een vader en moeder; of was het iets anders aan het bestaan ​​van God te beginnen? Waarom heeft hij miljarden jaren wachten voordat hij schiep de aarde, de maan, de sterren van de dieren en uiteindelijk slechts twee mensen volgens de conclusies van het heilige boek?

 
When you have studied your holy book(s) then you almost certainly heard or read Exodus 19:
16 On the morning of the third day there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. 17 Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. 18 Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. 19 And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. 20 The Lord came down on Mount Sinai, to the top of the mountain.
Wanneer u uw heilige boek (en) hebben bestudeerd dan heb je vrijwel zeker gehoord of gelezen Exodus 19:
16 Op de ochtend van de derde dag waren er donderen en bliksemen en een zware wolk op de berg en een zeer luid trompetgeschal, zodat alle mensen in het leger was. 17 Toen bracht Mozes het volk uit het leger, om God te ontmoeten, en zij namen hun stand op de voet van de berg. 18 Nu de berg Sinaï was gewikkeld in rook, omdat de Heer erop was neergedaald in brand. De rook van het ging omhoog als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. 19 En als het geluid van de bazuin luider en luider groeide, Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. 20 De Heer kwam neer op de berg Sinaï, aan de top van de berg.


- Can you imagine that scientists found out that this story happened around the year 1300 B.C.; that Mount Sinai was not a mountain but in reality a volcano that erupted in those biblical times; that the people at the foot of this volcano were Shasu cattle nomads which were very frightened when they observed the smoke and the fire coming from the 'mountain', the very loud noises coming from the trembling volcano. Can you also imagine that these Shasu nomads, which were worshipping JHWH the god of Abraham and knowing nothing about volcanos, thought that they were seeing JHWH himself decending in fire on the 'mountain'.
Could you conclude that this superstition of the Shasu nomads implies that god JHWH, were you are maybe believing in, is in fact a volcano?
- Kun je je voorstellen dat wetenschappers ontdekten dat dit verhaal gebeurde rond het jaar 1300 voor Christus; dat de berg Sinaï was geen berg, maar in werkelijkheid een vulkaan die uitbrak in die bijbelse tijden; dat de mensen aan de voet van deze vulkaan waren Shasu veenomaden die erg bang waren toen ze geobserveerd de rook en het vuur uit de 'berg', de zeer luide geluiden uit de bevende vulkaan. Kun je je ook voorstellen dat deze Shasu nomaden, die werden aanbidden JHWH de God van Abraham en weten niets over vulkanen, dachten dat ze zagen JHWH zichzelf decending in brand op de 'berg'.
Kan je concluderen dat dit bijgeloof van de Shasu nomaden impliceert dat god JHWH, je bent misschien geloven in, is in feite een vulkaan?

 
When you or someone you love is very sick or has been very unlucky, you will probably pray to your god and ask him in your thoughts to help you or him/her.

Many people of all times wondered how much effect praying has. Many people know by experience that is seems that some prayers had positive effects.
Research projects have shown that no positive or negative effects can be observed.
It shows that people which are ill and which are knowing that people are praying for them will not recover as frequently as people which do not know about the prayers for them. (Google e.g. The_STEP_project).
Als u of iemand die je lief is erg ziek of heeft zeer ongelukkig geweest, zult u waarschijnlijk bidden tot je god en vraag hem in je gedachten om u te helpen of hem / haar. Veel mensen van alle tijden afgevraagd hoeveel effect bidden heeft. Veel mensen weten uit ervaring dat is lijkt erop dat sommige gebeden had positieve effecten. Onderzoeksprojecten hebben aangetoond dat er geen positieve of negatieve effecten kunnen worden waargenomen. Het laat zien dat mensen die ziek zijn en die weten dat mensen bidden voor hen zal niet zo vaak terug te krijgen als mensen die niet weten over de gebeden voor hen. (Google bijv The_STEP_project).

- Do you when you are praying have the feeling that you are silently speaking words and experiencing a strong hope?

Please try to observe your thoughts when you are praying the next time.
 
Could it be that praying is not much more than talking to yourself and hoping that you or the beloved person you pray for will recover or find happiness soon?

Aren't you just wasting time during praying?
Wouldn't it be better to act physically (by going to that person; talking to her/him; doing a financial gift; helping a person; etc)?
- Heeft u wanneer je bidt het gevoel hebt dat je in stilte spreekt woorden en het ervaren van een sterke hoop?
Probeer je gedachten te observeren wanneer je bidt de volgende keer. Zou het kunnen dat bidden is niet veel meer dan tegen jezelf praten en hopen dat u of de geliefde persoon die u bidden voor zal herstellen of binnenkort geluk te vinden?

 
Since biblical times JHWH has been chosen by several kings as the compulsory god (it was not allowed to worship any other god).

Known examples are David and Josiah. Governments have, from those days until today, favoured state-religions that are preaching that believers (born with the original sin) will be rewarded with eternal live in heaven and that non-believers will have to suffer forever in hell.
Sinds bijbelse tijden JHWH is gekozen door verschillende koningen als de verplichte god (het was niet toegestaan ​​om te aanbidden elke andere god). Bekende voorbeelden zijn David en Josiah. Overheden hebben, vanaf die tijd tot vandaag, begunstigd state-religies die prediken dat gelovigen (geboren met de erfzonde) wordt beloond met het eeuwige leven in de hemel en dat niet-gelovigen zullen moeten altijd lijden in de hel.
 
- Can you imagine that governments like the situation that (in general poor) people are fearing death and that they want to earn a better life in heaven? Is it logical that these god-fearing people won't try to rebel against the bad situation he/she is living in? Can you realize that governments, the rich business and upper-class people, political and religious leaders, want to maintain this situation to retain power over the people and (+/-80%) of the money? Do you think it is logical that governments in the United States and Europe are pumping billions of Dollars and Euros in church organisations? Could you agree that freedom of religion also keeps god-fearing people from using reason in explaining the world as it is now?
- Kun je je voorstellen dat overheden als de situatie dat (in het algemeen arme) mensen vrezen de dood en dat ze willen een beter leven in de hemel verdienen? Is het logisch dat deze godvrezende mensen niet zal proberen om te rebelleren tegen de slechte situatie waarin hij / zij leeft in? Kan je je realiseert dat de regeringen, de rijke zakelijke en upper-class mensen, politieke en religieuze leiders, willen deze situatie aan de macht over het volk te behouden en (+/- 80%) van het geld te behouden? Denk je dat het logisch is dat de regeringen in de Verenigde Staten en Europa pompt miljarden dollars en euro's in kerkelijke organisaties? Kunt u het ermee eens dat de vrijheid van godsdienst houdt ook godvrezende mensen uit het gebruik van reden in het verklaren van de wereld zoals hij nu is?

Please understand that this website DOES NOT want you to rebel against your government. The aim is to help you to understand the world you are living in by using reason.
U zult begrijpen dat deze website u niet wil om te rebelleren tegen uw regering. Het doel is om u te helpen om de wereld u woonachtig bent in door gebruik van de rede te begrijpen.
 
As you know are different religions arguing about which religion is the real one.
Zoals u weet zijn verschillende religies ruzie over welke religie is de echte.

- Do you think that the people on earth will ever honestly and without mental pressure agree on which religion is the real one?
- Denkt u dat de mensen op aarde ooit zal eerlijk en zonder mentale druk over eens welke religie de ware is?
 
The Shasu nomads chose JHWH (and later David) as their only god (from maybe hundreds they had to choose from).
De Shasu nomaden koos JHWH (en later David) als hun enige god (van misschien honderden ze hadden om uit te kiezen).
 
- Don't you think that it is very strange to be able to choose a god only based on the name (not a face) of a god other people told about?

Or have many people chosen JHWH because of the powers those other people told about?
Was it because JHWH descended in fire and smoke on Sinai mountain?

Or was it just because they were born as son or daughter of nomad parents?
- Denk je niet dat dat het is heel vreemd om te kunnen een god alleen op basis van de naam van een god andere mensen verteld over kiezen? Of hebben veel mensen gekozen JHWH als gevolg van de bevoegdheden die andere mensen verteld over? Was het omdat JHWH neerdaalde in vuur en rook op de Sinaï berg? Of was het alleen maar omdat ze werden geboren als zoon of dochter van nomade ouders?
 
As you know are all religions telling about many prophets that have lived.
Many of them are mentioned and accepted in all three major religions.
Zoals u weet zijn alle religies te vertellen over de vele profeten die hebben geleefd. Velen van hen zijn genoemd en in alle drie grote religies aanvaard.

- Do you think that the revelations these prophets had are all from the same god (remember there were thousands)?
- Denkt u dat de openbaringen deze profeten hadden zijn allemaal van dezelfde god (herinner waren er duizenden)?
 
One day you will finally die.
Op een dag zul je uiteindelijk sterven.

- You expect to live after death (in heaven)?

Would it make a difference where you were born (what has probably detemined the religion you have)?

Wouldn't it be logical and righteous that all living beings (also human beings) die with their body losing it functions (and also the electro-chemical information that was stored in your brain that determined your 'I'-sensation and all your knowledge, experiences and feelings of love, hate or faith)?
- Je verwacht om te leven na de dood (in de hemel)? Zou het een verschil waar je geboren bent (wat waarschijnlijk detemined de religie je hebt) te maken? Zou het niet logisch en rechtvaardig dat alle levende wezens (ook de mens) sterven met hun lichaam verliest het functioneert (en ook de elektro-chemische informatie die is opgeslagen in je hersenen dat je 'ik-gevoel en al uw kennis bepaald , ervaringen en gevoelens van liefde, haat of geloof)?
 
Religious parents are teaching their very young children about the god they are believing in.
Young children are very curious about things happening around them. They want to know from you or their parents why things are as they are. Children want logical answers, so they can understand or at least feel that it is a honest answer. They like answers that are giving challenges for the brain.
Religieuze ouders onderwijzen hun zeer jonge kinderen over de god ze geloven in. Jonge kinderen zijn erg benieuwd naar wat er om hen heen gebeurt. Ze willen weten van u of hun ouders waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Kinderen willen logische antwoorden, zodat ze kunnen begrijpen of in ieder geval het gevoel dat het een eerlijk antwoord. Ze willen antwoorden die geven uitdagingen voor de hersenen.

- Do you think that children are happy with answers like: 'God did that / It is the work of God'.
Is it fair to children to give answers that cannot be proved?

Would it give a you a good feeling when you are giving explainations acting in a way that it seems that you know everything about the subject; but in fact you do not know about at all?

Would you in fact telling lies to the curious child?
- Denkt u dat de kinderen gelukkig zijn met antwoorden als: 'God deed dat / Het is het werk van God'.
Is het eerlijk om kinderen te antwoorden die niet kan worden bewezen te geven? Zou het een je een goed gevoel als je het geven explainations handelen op een manier dat het lijkt erop dat je alles weet over het onderwerp; maar in het feit dat je niet weet over helemaal? Zou je in feite het vertellen ligt aan de nieuwsgierige kind?

 
You probably know that many opponents, including some religious leaders, believe that stem cell research raises the same moral issues as abortion.

Many religious people think that embryonic cells and unborn children have soules. That's why, in their opinions, stem cell research must not be allowed.

You know that stem cell research can lead to new methods to help very sick people to cure their disease (like Alzheimer, heart failure or any other sick organ).
One embryonic cell can grow in a laboratory Petri dish.

Researchers can split ONE single embryonic into two cells. After a short time each of these cells can be split again in two cells. The number of embryonic cells could therefore be multiplied as follows: 1, 2, 4, 8, 16 and so on.
U weet waarschijnlijk dat veel tegenstanders, waaronder een aantal religieuze leiders, zijn van mening dat het onderzoek naar stamcellen roept dezelfde morele kwesties als abortus. Veel religieuze mensen denken dat embryonale cellen en ongeboren kinderen hebben zielen. Dat is de reden waarom, in hun meningen, stamcelonderzoek mag niet worden toegestaan. Je weet dat stamcelonderzoek kan leiden tot nieuwe methoden om te helpen zeer zieke mensen om hun ziekte te genezen (zoals Alzheimer, hartfalen of een andere zieke orgaan). Een embryonale cel kan groeien in een laboratorium petrischaal. De onderzoekers kunnen ONE enkele embryonale splitsen in twee cellen. Na korte tijd elk van deze cellen kan weer worden gesplitst in twee cellen. 1, 2, 4, 8, 16 enzovoorts: Het aantal embryonale cellen kunnen als volgt worden vermenigvuldigd.
 
- Do you think that the first embryonic cell in this laboratory process has a soul?
And do the other embryonic cells also have souls?

Imagine that four of these embryonic cells are placed back in the uterus of the woman that delivered the first embryonic cell. This women could give birth after nine months to a quads (four identicle children).

The rest of the available embryonic cells could be placed in the uteruses of other women. They all can give birth to children that are all absolutety identical to the quads of the first mother that delivered ONE original embryonic cell.

Do you think that humans have souls?
- Denkt u dat de eerste embryonale cel in dit laboratorium proces heeft een ziel? En vergeet niet de andere embryonale cellen hebben ook een ziel? Stel je voor dat vier van deze embryonale cellen terug in de baarmoeder van de vrouw die de eerste embryonale cel afgeleverd worden geplaatst. Deze vrouwen kunnen bevallen na negen maanden tot een quads (vier identicle kinderen). De overige beschikbare embryonale cellen kunnen in de baarmoeder van andere vrouwen geplaatst. Zij allen kunnen baren kinderen dat alle absolutety identiek aan de quads van de eerste moeder die een origineel embryonale cel afgeleverd zijn.
Denkt u dat mensen een ziel hebben?

 
You probably know that there is no reasonable evidence that any god exists.

- Think about the idea that that gods only exist in the imagination of people.

Wouldn't it be fair to accept the argumentation of other humans that the non-existance of gods can be declared without evidence?
 
Next topic to come: Why are not scientific cleared questions filled in by: "That is Gods work" ?
Volgend onderwerp te komen: Waarom zijn niet wetenschappelijk ontruimd vragen ingevuld door: "Dat is Gods werk"?

Next: Why are pets not going to the heaven (People often love their dog more than any human person.)
Volgende: Waarom zijn huisdieren niet van plan om de hemel (Mensen vaak van hun hond meer dan elke menselijke persoon.)

Next: Are you telling that you know (what you have heard/read from the holy book) even when you don't know at all. Is it honest behavior? Or: Telling things you say you are sure of (without prove) where you in reality don't know about at all.

Volgende: Bent u te vertellen dat je weet (wat je hebt gehoord / gelezen uit het heilige boek), zelfs als je niet helemaal weet. Is het eerlijk gedrag? Of: Het vertellen van dingen die je zegt dat je zeker bent van (zonder bewijs), waar je in werkelijkheid niet weten helemaal niet.

Next: Godfearing people don't want to hear arguments that could influence their faith. Religion is obviously a 'Conversation stopper' that blocks the brain of a believer to use reason as an alternative.
Volgende: godfearing mensen niet willen argumenten dat hun geloof kunnen beïnvloeden horen. Religie is natuurlijk een 'Conversation stopper' dat blokkeert de hersenen van een gelovige om verstand te gebruiken als alternatief.

Next: Will the global society be better off when at last understand that god is product of our minds?
Volgende: Zal ​​de mondiale samenleving zijn beter af wanneer eindelijk begrijpen dat god is het product van onze geest?

 
 
 
Believe in the goodness of your fellow humans (and also of animals like your dog, cat, horse or other pets).
Geloof in de goedheid van uw medemens (en ook van dieren zoals uw hond, kat, paard of andere huisdieren).
 
They all, exactly like you, want to live in peace and happiness with their neighbours!
Zij allen, precies zoals u, willen in vrede en geluk met hun medemensen leven!
 
 
 
The way to change the world is to change people's minds. As more and more people openly discuss the fact that "God", "Adonai" and "Allah" are completely imaginary, the world becomes a better place. The people who believe in "religion" look sillier and sillier. Eventually, religion becomes a fringe activity that is meaningless.

For further information visit God is imaginary

Or visit: Why there is no god

 
 
 Written by Berno Leerkotte and published by NOTM Web Services, The Netherlands